គុណវុឌ្ឍិប៉ាតង់

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

The patent certificate18
The patent certificate19
The patent certificate20

ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

High-tech products4
High-tech products3
High-tech products2
High-tech products

សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។

High-tech products5

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្ម

etrc2

ពាណិជ្ជសញ្ញា និងស្នាដៃសិល្បៈ

Trademarks1
Trademarks2
Trademarks3
Trademarks4
Trademarks5
Trademarks6
artwork1
artwork2

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ បរិស្ថានគុណភាព

qeo
qeo2
qeo3
qeo4
qeo5
qeo6
qeo7
qeo8
qeo9
ISO9001
OHSAS18001
ISO14001

អាជ្ញាប័ណ្ណ MDT

mt1
zhengs
mt3